Algemene ledenvergadering

Bijlagen:

Agenda

Alle Jaarverslagen

Notulen alg. ledenverg. 24-11-2016

Financiële stukken

Voorstel nieuwe statuten

 

Geachte leden, ouders van jeugdleden en andere betrokkenen,

Hierbij nodigt het bestuur u uit de vergadering t.b.v. de wijziging van de statuten en de algemene
ledenvergadering bij te wonen, die op donderdag 30 november 2017 vanaf 21.30 uur in het clubhuis van s.v. ROAC zullen worden gehouden.

De agenda voor de wijziging van de statuten luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Voorstel voor het wijzigen van de statuten
  n)
 4. Stemming
  a. Indien er niet voldoende leden (minder dan 2/3 van de stemgerechtigde leden) zijn om
  tot een rechtmatige stemming te komen zal er een 2e vergadering met stemming
  aansluitend aan de Algemene ledenvergadering plaatsvinden.
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 24 november 2016
 4. Jaarverslag van het bestuur
 5. Jaarverslagen van de commissies
 6. Financieel jaarverslag over boekjaar 2015-2016 en begroting voor boekjaar 2016-2017
  a. Toelichting m.b.t. financieel jaarverslag door de penningmeester
  b. Verslag Kascommissie
  c. Benoeming Kascommissie
  – Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten
  d. Besteding vrijwilligersbijdrage
  e. Vaststelling contributies
  – Badminton
  – Verhoging diverse binnensporten
  f. Vaststelling van de begroting voor boekjaar 2017-2018
 7. Benoeming bestuursleden
  Aftredend volgens rooster zijn Ronald de Jong, Carina Timmers & Wout van Zeil. Allen zijn
  herkiesbaar.
  Het bestuur draagt Angelique van der Berg voor als kandidaat voor de bestuurspost namens de
  commissie badminton.
 8. Nader te benoemen
  a. Alcoholgebruik op zaterdag vanaf 14.00 uur
  b. Het verbieden van roken rondom de velden bij jeugdwedstrijden
 9. MAG2.0
  a. Wat wil de gemeente?
  b. Wat vindt s.v. ROAC hier van?
  c. Opbouw SSAW & s.v. ROAC
  d. Toestemming vragen voor het verwerven van registergoederen
 10. Statuten van de vereniging en het wijzigen hiervan
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De vergaderstukken behorend bij agendapunten 3 t/m 6 worden spoedig per e-mail naar alle leden
verzonden.

Namens het bestuur

Rob de Haas,
Secretaris s.v. ROAC

 

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!