Algemene Ledenvergadering 2023

Datum:         November 2023
Betreft:        Uitnodiging en agenda de algemene ledenvergadering (d.d. 16-11-2023) bij sv ROAC

Bijlagen:       Stukken m.b.t. de ALV (zijn onder aan deze agenda te downloaden)

Geachte leden, ouders van jeugdleden en andere betrokkenen,

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Leden Vergadering op donderdag 16 november 2023 om 21.30 uur (ALV) in het clubhuis.

De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 1-12-2022
 4. Jaarverslag van het bestuur
 5. Financieel jaarverslag over boekjaar 2022-2023 en begroting voor boekjaar 2023-2024
  • Toelichting m.b.t. financieel jaarverslag door de penningmeester
  • Verslag Kascommissie
  • Benoeming Kascommissie
   • Huidige leden (toegetreden in): Marga van Zeil (2021), Berend van Seggelen (2022), Gé van Hoorn (2023).
   • Nieuwe leden: Bram Wortman (2024)
  • Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten
  • Vaststelling van de begroting voor boekjaar 2023-2024
 6. Benoeming bestuursleden

Naam bestuurslid                     Jaar (her)verkiezing   Datum aftreden
voorzitter
Jos Heemskerk                                2022                             2025
Rob van der Hoorn                           2022                             2025
Brigitte Koek                                   2022                             2025
Joost van der Geest                          2022                             2025
Paul van Seggelen                            2022                             2025
Carina Timmers                               2023                             2026
Wout van Zeil                                  2023                             2026
Angelique van den Berg                    2023                             2026
Dick Heemskerk                               2021                             2024

Aftredend volgens rooster zijn Carina Timmers, Angelique van den Berg en Wout van Zeil. Allen zijn herkiesbaar.

Het bestuur draagt Sylvia Bouwmeester voor als bestuurslid/secretaris.

De voorzittersrol is het afgelopen jaar onder de bestuursleden gedeeld op basis van de portefeuilles. Na interne evaluatie kiest het bestuur er voor om toch een voorzitter te werven, met name voor de externe zichtbaarheid van de vereniging.

Binnen het bestuur zullen afspraken worden gemaakt over de tijdelijke invulling van het voorzitterschap.

 • Beleidsaangelegenheden
  • Project ‘Werkgroep Vrijwilligers’
  • Herinrichting sportpark
  • Duurzaamheid
  • In- en externe communicatie; nieuwe website
 • Rondvraag
 • Sluiting

De vergaderstukken behorend bij agendapunten 3 t/m 5 zijn vanaf 6 november 2023 beschikbaar op de website van de vereniging.

Namens het bestuur
Rob van der Hoorn
Secretaris s.v. ROAC

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!