Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering met verantwoording over het seizoen 2018-2019 vindt plaats op donderdagavond 28 november 2019. Tijdens deze vergadering worden enkele formele stukken besproken, als de jaarrekening en het verslag van de vorige keer. Ook zullen enkele plannen worden voorgelegd waarmee we de toekomst van de vereniging willen waarborgen.

We willen alle betrokkenen van s.v. ROAC uitnodigen om deze Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdag 28 november 2019 om 21.00 uur in het clubhuis van s.v. ROAC bij te wonen.

De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 29-11-2018
 4. Jaarverslag van het bestuur
 5. Jaarverslagen van de commissies
 6. Financieel jaarverslag over boekjaar 2018-2019 en begroting voor boekjaar 2019-2020
  1. Toelichting m.b.t. financieel jaarverslag door de penningmeester
  2. Verslag Kascommissie
  3. Benoeming Kascommissie
  4. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten —Besteding vrijwilligersbijdrage
   Vaststelling contributies
   Vaststelling van de begroting voor boekjaar 2019-2020
 7. Benoeming bestuursleden Aftredend volgens rooster zijn Jos Heemskerk, Joop Straathof & Rob de Haas. Jos en Joop zijn herkiesbaar. Het bestuur draagt Bob Schakenbos voor als secretaris
 8. Beleidsaangelegenheden
  • Overdracht maatschappelijk vastgoed
   Toestemming voor het sluiten van een overeenkomst met de gemeente betreffende het vastgoed
  • Verduurzaming
   Toestemming om leningen af te sluiten voor LED-verlichting langs de velden
 9. Rondvraag
 10. Sluiting


De vergaderstukken behorend bij de agendapunten 3 t/m 6 & 8 zijn hieronder te vinden

Namens het bestuur
Rob de Haas,
Secretaris s.v. ROACJaarrekening 2018-2019

Bestuursverslag seizoen 2018-2019

Agendapunt 8a ALV 2019

Agendapunt 8b ALV 2019

Agenda

Notulen ALV 2018

Jaarverslagen commissies

Financieel jaarverslag 2018-2019

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!