Jaargang 11 – Editie 6

Colofon

Langs de Kantlijn is het clubblad van s.v. ROAC en wordt minimaal vijf maal per jaar uitgegeven.

Adres clubhuis

Oud Adeselaan 40

2375 XE Rijpwetering

Adres secretariaat

Pastoor Kwakmanlaan 113

2375 WC Rijpwetering

Ina van der Hoorn Roy van der Hulst
Tim van den Ing Erik van Zeil
Voorzitter Rob van der Hoorn
Secretaris Bob Schakenbos
Penningmeester Carina Timmers
Bestuurslid Wim van den Berg
Bestuurslid Wout van Zeil
Bestuurslid Angelique van den Berg
Bestuurslid Ronald de Jong
Bestuurslid Joop Straathof
Bestuurslid Jos Heemskerk

of 06-20030327

Voetbal
Handbal
Binnensporten
Biljart
Badminton
Activiteiten
Financiën
Sponsoring
Communicatie
Onderhoud & Beheer
Clubhuis
Ledenadministratie
Vrijwilligerscoördinatie

Uit de bestuurskamer

Het is midden juni en we naderen het einde van een seizoen dat drie maanden geleden op abrupte wijze is afgelopen. Als bestuur hebben we besloten om er in organisatorische zin van uit te gaan dat de voorbereidingen op het seizoen 2020 – 2021 in de loop van augustus kunnen gaan starten.

Hoewel we sinds 11 mei voorzichtig begonnen zijn met trainingen voor de jeugd, lopen inmiddels ook alle senioren weer op het kunstgrasveld of het buitenhandbal veld (blij dat we die asfalt handbal velden toch nog hebben) te trainen. Senioren en binnen-sporters op aangepaste wijze omdat zij of op anderhalve meter afstand moeten trainen en/of omdat zij hun zaalsport in de buitenlucht moeten beoefenen, zoals onze handbal-, gymnastiek- en badmintonleden. Ook jeugdige judoka’s trainen op zaterdagmorgen mee met de jeugdige gymnastiek- en badmintonleden. Dat is het voordeel van het feit dat wij een omni-sportvereniging zijn met een binnen- en buitenaccommodatie.

Eind juni lopen de sportactiviteiten ten einde, stoppen de trainingen, om die dus in de loop van augustus weer op te pakken ter voorbereiding op een nieuw sportseizoen, waarvan wij nu nog niet weten hoe dat er uit zal gaan zien. Mogen we in de loop van september buiten starten met competitiewedstrijden? Hoe zal het gaan met de start van de competities voor de binnensporters?

Mag het clubhuis open? Hoe richten wij ons clubhuis in met in achtneming van de anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar?

Het zijn allemaal vragen waar nu nog géén antwoord op te geven valt. Toch moeten we ergens van uitgaan en als bestuur hebben we er voor gekozen om er van uit te gaan dat in augustus alle activiteiten weer kunnen starten, dat het clubhuis dan open mag, dat kleedkamers gebruikt mogen worden.

In het kader van investeren in duurzaamheid zijn er LED lampen in de verlichting van de sportvelden geplaatst en wordt het dak van de kantine voorzien van zonnepanelen.

Om voorbereid te zijn op de start van het nieuwe seizoen is het onderhoudswerk in en om het clubhuis inmiddels verricht. In de komende weken zullen ook zonnepanelen op het dak van het clubhuis worden geplaatst waardoor de vereniging duurzamer is ingericht. De investering in het aanbrengen van deze zonnepanelen en in het aanbrengen van LED verlichting op de buitenvelden maakt dat de exploitatiekosten lager zullen worden doordat we minder energie gaan verbruiken.

Rondom de velden zullen de komende periode onderhoudswerkzaamheden worden verricht zoals wij die met de Gemeente zijn overeengekomen toen de velden aan de vereniging in beheer zijn gegeven. De investeringen die we nu in het sportpark doen, doen we in ons eigen belang omdat daarmee het park duurzamer kan worden gemaakt en gebruikt.

Wij willen een sportpark en sportvereniging in stand houden die een functie vervullen voor de gemeenschap van Alkemade West. Wat dat betekent zien we aan ogenschijnlijk kleine dingen. De kinderen van de basisschool en de Kinderopvang gymen op dit moment niet in de sporthal. De maatschappelijke situatie is daarvan de belangrijke oorzaak. Toch kon en kan er gegymd worden en dat gebeurt dan op de velden van de sportvereniging die wij toegankelijk hebben gemaakt voor de school en de opvang.

Ook onze fysio-ruimte is aangepast opdat het binnenkort mogelijk wordt om in samenwerking met Fysiotherapie praktijk Alkemade sporters en inwoners van onze gemeenschap voor wie vervoer naar elders lastig is, in de eigen woonomgeving te kunnen behandelen en ondersteunen.

We zien dat in ‘het buitengebied’ snel internet wordt aangelegd door middel van glasvezelkabels. Ook de vereniging heeft bij de firma Glasdraad geïnformeerd naar de mogelijkheid om aangesloten te worden. De offerte die daarvoor is uitgebracht is onvoorstelbaar hoog en dus is het bestuur een onderzoek gestart naar een alternatieve oplossing, dat doen we in samenwerking met Verdel ICT. We gaan er vanuit dat er mogelijkheden moeten zijn in het clubhuis goede IT voorzieningen te realiseren tegen een redelijk kostenplaatje.

Ondertussen kijken we samen met de organisatie van het zogenoemde ROA kamp naar de mogelijkheid een alternatief om rond het eind van de zomervakantie en ingekort programma aan te kunnen bieden aan de kinderen die zich dit jaar voor dat kamp hadden aangemeld en de kinderen die zich er nu alsnog voor aanmelden. Door de corona omstandigheden kan dat kamp dit jaar niet in een externe accommodatie plaatsvinden. Wellicht is het mogelijk om hen op het Hertogspark en omgeving wel een aantal leuke dagen aan te bieden.

Wij kijken met de activiteitencommissie ook naar de mogelijkheden om een seizoensopening te organiseren, in welke vorm zal pas later duidelijk worden, dat kan wellicht ook digitaal zijn in de lijn van het ‘festiviral’ waar ROAC ook haar medewerking aan heeft verleend.

Het nieuwe sportseizoen staat voor de deur en als bestuur bereiden we ons daar zo goed mogelijk op voor. We zien dat nieuwe seizoen ook gestalte krijgen door op sommige plaatsen al nieuwe trainers voor de groepen te zien staan. Dat terwijl van de oude trainers zelfs geen echt afscheid kon worden genomen. Dat is een vreemde en niet gewenste situatie, het nieuwe seizoen start terwijl het oude seizoen niet goed is afgesloten. We gaan er vanuit dat we zowel van Kees Toonen als van Hein Leliveld de komende maanden op een ‘normale manier’ afscheid kunnen nemen. Beiden hebben de afgelopen vier jaar met hart en ziel gewerkt aan het bieden van goede trainingen en mooie wedstrijden. Beiden verdienen een mooi afscheid.

Afscheid nemen van trainers van het voorbije seizoen betekent ook het verwelkomen van de trainers voor het nieuwe seizoen. Voor de handbaldames is Stef Hoogendijk als trainer van start gegaan en bij de voetbalselectie gaat Gidon Reijnders Folmer aan de training en coaching het nieuwe seizoen verzorgen. Beiden zijn al enkele weken actief op de velden van het Hertogspark.

Alle andere trainers bij gymnastiek, judo, badminton, damesvoetbal en het tweede voetbalelftal zijn gebleven en ook daar zijn wij blij mee.

Tenslotte zoeken we voor het nieuwe seizoen naarstig naar kader. Leiders en trainers voor teams bij het jeugdvoetbal en de handbal, bestuursleden om aanstaande vacatures in het bestuur op te gaan vullen, commissie leden en vrijwilligers voor bardiensten en veld/zaaldiensten. De vereniging zijn wij met elkaar, dus pak je aandeel op daar waar je dat kunt. We horen graag van kandidaten die zich via kunnen melden. Vervolgens zorgen wij voor het juiste contact.

Wij wensen iedereen een goede start van het nieuwe seizoen, een mooie zomer en vooral een goede gezondheid.

Namens het bestuur,

Rob van der Hoorn


Wij zoeken vrijwilligers!

S.v. ROAC is een omnivereniging die draait op de inzet van veel vrijwilligers. Door de inzet van deze vrijwilligers houden wij onder andere de contributie laag, kunnen wij de jeugdleden trainingen aanbieden, beschikken we over een schitterend sportpark en kunnen we gebruik maken van het clubhuis. Van veel leden ontvangen wij de zogenoemde vrijwilligersbijdrage, dit bedrag is welkom maar wij zijn véél meer gebaat bij daadwerkelijke vrijwillige ondersteuning bij onze activiteiten.

Zo zijn wij altijd op zoek naar extra ‘handjes’ om de ‘vrijwilligerslast’ voor een ieder behapbaar te houden. Momenteel zijn we specifiek op zoek naar een aantal vrijwilligersvacatures. Spreekt een van onderstaande vacatures jouw aan of heb je interesse in een andere vrijwilligerstaak, laat het ons weten. Dan komen we er samen wel uit.

 • De commissie communicatie is op zoek naar een fotograaf voor het maken van teamfoto’s en foto’s van evenementen op ons sportpark;
 • Ook is deze commissie op zoek naar redactieleden en een grafisch ontwerper voor het schrijven en ontwerpen van communicatieartikelen (w.o. de presentatiegids);
 • Alsmede zoekt de commissie iemand die in de gelegenheid is om wekelijkse de digitale weekbrief/nieuwsbrief te versturen;
 • Is de commissie voetbal altijd op zoek naar jeugdtrainers en jeugdleiders voor de begeleiding op wedstrijddagen.
 • Zoekt onze voetbalselectie nog een assistent-scheidsrechter voor ROAC 2;
 • Begeleiding en training van de voetbaldames;
 • Veld- en zaaldienst ondersteuning op zaterdag of zondag;
 • Ondersteuning achter de bar;
 • Administratieve ondersteuning voor de ledenadministratie en verenigingsadministratie;
 • Aanvulling van de clubhuiscommissie;
 • Aanvulling van de binnensportcommissie;
 • Aanvulling van de onderhoudscommissie.

Bij eventuele vragen/interesse kun je contact opnemen met Bob Schakenbos, de secretaris van het bestuur, via .


Gemeente Kaag en Braassem en ROAC gaan langdurige duurzame samenwerking aan

Persbericht van de gemeente Kaag en Braassem

Sportvereniging ROAC en de gemeente Kaag en Braassem hebben gezamenlijk een overeenkomst gesloten. De aanleiding van deze overeenkomst is het uitgangspunt van de gemeente dat het eigenaarschap en dus de beslissingsbevoegdheid moet liggen bij de inwoners en organisaties die hier gebruik van maken. In de overeenkomst is onder andere geregeld dat ROAC het eigenaarschap van haar accommodatie op zich neemt.

Dat sportverenigingen een belangrijke rol hebben voor de leefbaarheid van de dorpen wisten we al. En dat de gemeente een rol heeft om deze verenigingen en voorzieningen laagdrempelig, en voor iedereen toegankelijk te houden was ook al bekend.  Om dit alles, door de inwoners zelf, mogelijk te maken zijn echter wel goede afspraken nodig. Afspraken waardoor de inwoners samen aan de slag kunnen met de opgaven die in hun dorp spelen. Dan gaat het niet alleen om het in beweging brengen 0 tot 100 jarigen maar ook om samenkomen van inwoners en het daar waar mogelijk ondersteunen van hulpbehoevende inwoners.

In aanvulling op de officiële ondertekening van de overeenkomst zetten wethouder Petra van de Wereld en ROAC-voorzitter Rob van der Hoorn symbolisch hun handtekening op een ROAC-bal.

Eigenaarschap

In deze overeenkomst zijn de voorwaarden vastgelegd die hiervoor de basis vormen. De bedoeling is dat het eigenaarschap en de beslissingsbevoegdheid bij de inwoners en organisaties moet liggen die gebruikmaken van het complex. Daarnaast zal ROAC (ook) de komende 30 jaar, samen met de gemeente een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven (denk aan bijvoorbeeld het voorkomen van eenzaamheid) die in de dorpen spelen.

De gemeente geeft de vereniging daarnaast zekerheid over de komende 30 jaar. Dit betekent o.a. dat, de gemeente in beeld blijft indien er grote onvoorziene omstandigheden op de vereniging afkomen. Met deze overeenkomst verwachten de vereniging en de gemeente de juiste voorwaarde te hebben gecreëerd om het complex van ROAC ook de komende jaren optimaal beschikbaar te kunnen stellen aan haar leden en de overige inwoners van Oud Ade en Rijpwetering.