Vanuit de bestuurskamer

Bijzondere ledenvergaderingen

Op dinsdag 26 en donderdag 28 januari zijn bijzondere ledenvergaderingen gehouden in verband met de juiste formele afwikkeling van de fusie. Door notaris Kortlang van De Clercq advocaten, notarissen en belastingadviseurs zijn procedurele tekortkomingen v.w.b. de fusie geconstateerd,
waaronder het niet publiceren van de voorgenomen fusie, waardoor deze vergaderingen
gehouden moesten worden.
Op het moment van het schrijven van deze bijdrage zijn de besluiten van de ledenvergaderingen
nog niet bekend. In het vertrouwen van een goede afloop durf ik (vooraf) te constateren dat nu voor de leden alle fusieperikelen zijn afgerond en de besturen de laatste zaken kunnen
afwikkelen. Daarbij hoort ook het passeren van de fusieakte per 01-02-2010 en de berichtgeving
aan onze relaties. In de ledenvergadering
van s.v. ROAC ’79 is naar verwachting ook Ronald de Jong benoemd als bestuurslid in de vacature, die is ontstaan door het vertrek van Siemon Tuinstra. In de bestuursvergadering van 1 februari wordt vanwege de komst van Ronald de verdeling van de portefeuilles binnen het bestuur herzien. In een volgende uitgave van het clubblad kunnen we naar verwachting de portefeuilleverdeling kenbaar maken.

Vereniging/ledeninformatie

Op 6 januari jl. is ons oud-biljartlid Niek van der Gaag overleden.Ons erelid en oud penningmeester
Adriaan van Haastregt is op 18 januari jl. overleden. Aan het overlijden van beide heren is door/namens het bestuur aandacht besteed.
In deze uitgave van het clubblad wordt elders stilgestaan bij het overlijden van ons erelid, die 45 jaar lang penningmeester was van onze vereniging en jarenlang aantekeningen maakte over de verrichtingen van het 1e voetbalelftal van v.v. Rijpwetering en later s.v. ROAC’79 om deze door te leiden naar de Leidse Courant.

Bestuursvergaderingen

Bijeenkomst vertegenwoordigers commissies en bestuur d.d. 10-12-2009
Tijdens deze bijeenkomst zijn de aanwezigen geïnformeerd over de nieuwe organisatiestructuur
en de bedoeling van het bestuursmodel. Het bestuur wil een belangrijk deel van de verantwoordelijkheden en taken (op termijn) delegeren aan de commissies. Door de commissies
meer verantwoordelijkheden te geven in samenhang
met het invoeren van een beleidsplanningcyclus
meent het bestuur het functioneren van de organisatie te kunnen verbeteren en een betere verdeling van de vrijwilligerstaken te realiseren. Het bestuur heeft in deze bijeenkomst
het 1e concept beleidsplan van s.v. ROAC gepresenteerd en zal naar aanleiding van de op- en aanmerkingen dit concept plan aanpassen. Na bespreking van het aangepaste concept met de commissies en vaststelling door het bestuur zullen de leden over (delen van) de inhoud in de loop van het jaar geïnformeerd worden. Uiteraard
is het beleidsplan na vaststelling door het bestuur voor leden verkrijgbaar.

Aanpassing prijzen clubhuis

In de bestuursvergadering van 23 december 2009 is besloten de prijzen van een aantal artikelen in het clubhuis te verhogen. In de algemene vergadering
van 23 november 2009 heeft de penningmeester
al aangekondigd, dat een aantal aanpassingen
hoog nodig waren vanwege de stijging van de inkoopprijzen in de loop van het seizoen 2008-2009. Op grond van een nadere analyse zijn de prijswijzigingen tot stand gekomen.

NHV aanpassing verenigingsstructuur en verhoging bijdragen aan bond per lid

Van de Nederlandse Handbal Vereniging afdeling
Zuid-Holland ontvingen wij tussen Kerst en Nieuwjaar berichten over plannen tot verhoging van de jaarlijkse afdrachten per (handbal)lid aan de afdeling Zuid-Holland en de landelijke organisatie.
Naast een eenmalige bijdrage voor de kosten van herstructurering van de handbalbond is een forse verhoging van de jaarlijkse afdracht per lid voorgesteld. Vanuit s.v. ROAC is bezwaar gemaakt tegen de structurele verhoging van de jaarlijkse afdracht per lid. Het bestuur vindt de afdracht aan NHV al fors en door een verdere verhoging dreigt handbal voor (toekomstige) leden een “onbetaalbare” sport te worden.

Activiteiten

Klaverjasavond(en) 27-12-2009
Op 27 december 2009 was sprake van een grote opkomst. Hopelijk komen vele bezoekers van die avond ook op 29 januari 2009 opdagen tijdens de volgende klaverjasavond.

Loting Jeugdolympiade

De loting van de Jeugdolympiade 2010 ligt ook al weer achter ons. Op zaterdagmiddag 2 januari jl. kwamen onze jonge jeugdleden met de leiders/
coaches bijeen in een Olympisch aangekleed
clubhuis. De ouders van vele jeugdleden hebben ook hun belangstelling getoond, waardoor
het een gezellige middag is geworden.

Nieuwjaarsreceptie

Tijdens een redelijk bezochte nieuwjaarsreceptie
op zondag 3 januari jl. is kort teruggeblikt en vooruit gekeken op het lopende seizoen.

Nationale sportweek

Namens het bestuur hebben enkele vertegenwoordigers
van onze vereniging de 1e bijeenkomst
op het gemeentehuis bijgewoond over het organiseren van (extra) activiteiten tijdens de Nationale Sportweek van 17 t/m 24 april. In overleg met de activiteitencommissie wordt getracht een of meerdere activiteiten te organiseren
binnen onze vereniging.

Sport

Onze zaalsporters zijn in de afgelopen weken al weer min of meer succesvol (competitief) actief geweest, terwijl de voetballers “genoten” van een verlengde winterstop als gevolg van de winterse
omstandigheden. Veelal hebben de voetbaltrainer/
coaches ondanks de omstandigheden van de velden de spelers bezig weten te houden. Hopelijk kan de competitie voor de voetballers op korte termijn weer opgepakt worden.

Verlenging contract Loek Hendriks

Ook volgend seizoen zal Loek Hendriks als hoofdtrainer
van de selectie van onze senioren voetballers
actief zijn binnen onze vereniging. Wij zijn verheugd dat alle partijen, selectiespelers, begeleiders en niet in de laatste plaats Loek zelf tevreden zijn over de gang van zaken en nog voldoende uitdagingen voor de toekomst zien.

Overig

Openingsfeest De Poldersprong d.d. 12-12-2009
Op 12 december heeft de officiële opening van De Poldersprong plaatsgevonden. Uiteraard zijn onze buren door het bestuur bezocht bij de opening. Wij oriënteren ons op de mogelijkheden
tot samenwerking tussen De Poldersprong en onze vereniging. Zodra hierover concreet iets te melden is, zult u dat uiteraard vernemen.

NKS sportvereniging van het jaar

Onze vereniging is tijdens het NKS- congres bij de verkiezing van de Clubtopper wedstrijd geëindigd in de top 10. s.v. ROAC kreeg een certificaat met juryrapport. Het samengaan van verschillende sporten en het beheren van een sporthal en clubhuis wordt in het rapport als een uniek project bestempeld.

Erkend leerbedrijf

Met ingang van 7 januari 2010 is s.v. ROAC erkend als leerbedrijf voor de kwalificatie Sport & Bewegen. Hierdoor kunnen leerlingen uit (V)MBO in het kader van hun opleiding stage lopen bij onze vereniging.
In de komende weken richt het bestuur zich op het werven van een vrijwillige opleidingscoördinator,
die verantwoordelijk wordt voor de begeleiding van de stagiaires en de praktijkbegeleiders.
Het bestuur wenst deze functionaris ook te betrekken bij de kadervorming binnen onze vereniging. Over de haalbaarheid en gevolgen hiervan voor de inpassing binnen de huidige structuur wordt u bij gelegenheid nader geïnformeerd.

Website/community

In de komende weken wordt verwacht dat de communicatiecommissie voorstellen voorlegt aan het bestuur over de ontwikkeling en het beheer van een nieuwe website. Enkele leden hebben hiervoor aandacht gevraagd en aan enkelen van hen is verzocht om ondersteuning te verlenen.
Afhankelijk van de (financiële) haalbaarheid kan zelfs besloten worden tot het inrichten van een community, waardoor (groepen van) leden onderling in een beveiligde omgeving van hun sportvereniging kunnen communiceren.
Met de communicatiecommissie realiseren wij ons dat er binnenkort een nieuwe website moet komen. Echter kwaliteit prevaleert voor snelheid en de oriëntatie op de eventuele invoering van een community heeft invloed op de realisatie van de website. Verder heeft de invoering van netwerkmogelijkheden met de daarmee gemoeide
aanschaf van apparatuur en software ook aandacht en tijd gevraagd van de commissie.
Anders gezegd: wij willen de huidige “achterstand”
m.b.t. informatiseringsaangelegenheden, waaronder de website, trachten om te buigen in “een voorsprong” op vele andere verenigingen, waarbij rekening dient te worden gehouden met onze financiële mogelijkheden.
In dit kader past ook de variant op een alom bekende leus van een oud voetballer en trainer:

‘ Maak van uw nadeel een voordeel!’

Namens het bestuur,
Arjo van Trigt, voorzitter

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!